Vår verksamhet

Vår verksamhet

Målsättning – barnet i centrum
Barn är av naturen nyfikna. De har en spontan lust att utforska världen, att lära sig leva. När man har lust att lära går det lätt. Vad som behövs är trygghet, lugn och ro samt meningsfull sysselsättning. På Barnens Hus ges barnen tillfälle att själva upptäcka hur saker och ting fungerar.
Tillsammans är vi starka och vi lär hela tiden – barn som vuxen – av och tillsammans med varandra. Vi tror att alla barn kan växa och lyckas. Förmågan att utveckla kunskap finns hos oss alla barn och stärks tillsammans med andra. Vår gemensamma barnsyn är att vi tror på barnets förmåga att utvecklas och få en god självkänsla. Vi stärker barnet genom att ge hen tid att försöka själv och lyckas genom att till exempel klä på sig själv, ta mat själv och själv välja vad hen vill leka med. Ledorden är, med inspiration från montessoripedagogiken,
hjälp mig att hjälpa mig själv.


All vår verksamhet baseras på Läroplan för förskola-18


Våra lärmiljöer är utformade utifrån barnets perspektiv med material och leksaker i barnhöjd så att barnet kan välja fritt vad hen vill göra. Var sak har sin plats, så att barnet lätt får en överblick och det skapar även ordning i miljön. Barnen lär sig tidigt att ta fram ett material och sedan ställa tillbaka det på sin givna plats. På ett medvetet sätt ser våra pedagoger till att både de fysiska och sociala lärmiljöerna blir tillgängliga, stimulerande och utmanande för ditt barn.
Våra lärmiljöer behöver inte vara bundna till rum, utan pedagogerna kan förvandla varje miljö till en lärmiljö oavsett om barnen befinner sig på förskolan, i naturen eller i närområdet.


Vår största tillgång är våra engagerade och utvecklingsinriktade pedagoger genom att ta tillvara varje barns unika egenskaper och kompetenser vågar de utmana befintliga synsätt och se nya perspektiv. För oss är det viktigt att varje pedagog känner stolthet och en vilja att ta ansvar för en ständig utveckling. En bra lärmiljö skapas varje dag i mötet mellan barn och pedagoger – men det är alltid våra pedagogers medvetna val och förhållningssätt som gynnar barnens lärande. Lärandet kan både arrangeras i aktiviteter och ske spontant i de vardagliga händelserna, till exempel vid påklädningen, toalettbesöket och måltiden.


Det är spännande att höra sitt barn berätta om hur dagen på förskolan har varit. Vi gör det enkelt för dig att fånga upp ditt barns tankar och upplevelser hemma genom att du som vårdnadshavare har tillgång till ett smidigt och säkert digitalt verktyg -Tyra förskoleapp som är vårt kommunikationsverktyg. Här hittar du all information, dokument, frånvarorapportering och blogg. 

Verktyget ger oss möjlighet att på ett enkelt och säkert sätt se och samarbeta kring barnens utveckling och lärande på förskolan. Du som förälder kan enkelt ta del av vad som sker hos oss på dagarna genom bloggen och fånga upp ditt barns tankar och reflektioner hemma. Pedagogerna får i sin tur underlag för reflektion, analys, uppföljning och utvärdering som en del i sitt systematiska kvalitetsarbete.


Barnens Hus är en liten förskola där alla barn och pedagoger känner varandra väl. Det skapar ett tätt samarbete mellan avdelningarna och trygghet för ditt barn. På Barnens Hus har vi tre avdelningar;


Humlebo

Här arbetar 2 pedagoger med de yngsta barnen. Humlebo har en egen gård och en egen entré. Det skapar lugn och ro när det lilla barnet ska finna trygghet på förskolan och hitta sin identitet. Att bli en egen person och vara ifrån mamma och pappa en del av dagen kan vara tröttsamt. Därför sover barnen ute i sina egna vagnar på terrassen och äter mat på avdelningen. Resten av dagen upptäcker och utforskar de material ute och inne. De har även fasta rutiner som samling, rörelse och olika teman.


Björnidet

Här finner vi barnen mellan 3 – 4 år med 2 pedagoger. Deras dagar präglas av lek och gemenskap. De utvecklar sin förmåga från jag till vi och tränar samspel, att dela med sig, empati och kommunikation. De observerar och härmar varandra. De har många funderingar och behöver tid för att få svar på frågor. Talförmågan och ordförrådet utvecklas och här läses och berättas det många sagor. Fasta aktiviteter så som utflyktsdag till skog eller park, skapande, tema och dans och rörelse står även på programmet. Samling och vila varje dag på avdelningen där de även äter mat tillsammans med barnen från Varglyan.


Varglyan

På övervåningen finns de äldsta barnens avdelning. Här arbetar 2 pedagoger med 12 – 15 barn. I denna ålder är barnen fantasifulla och frågvisa så lärande och forskande står i fokus. De fördjupar sina kunskaper i språk, matematik och naturkunskap. Barnens intressen leder verksamhetens innehåll och med hjälp av IT och litteratur söker vi tillsammans svar på de flesta frågor och tankar som kommer upp. Vi tränar också på konflikthantering, hur man är
en bra kompis, att samarbeta, prata inför grupp och lyssna på andra. Vår verksamhet innehåller utflyktsdag till skog eller park, skapande, språk och matematik samt tema. Vi har även skolförberedande grupper med de som ska börja förskoleklass.