Klagomålshantering

Handlingsplan vid klagomålshantering

 


Skollagen (2010:800) 4 kap 8§ föreskriver att huvudman ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål som riktas mot utbildningen.


Så här arbetar vi på Barnens Hus förskola


  1. Klagomål och synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt och skall i första hand lösas av berörd personal. Om behov finns boka en tid. Skriftliga dokument att använda finns att hämta här
  2. Om man som klagande inte är nöjd med personalens hantering av klagomålet kan man vända sig till rektor med sitt ärende. Det kan man även göra om man av någon anledning inte personligen vill ha kontakt med den person som problemet berör.
  3. Är man fortfarande inte nöjd med rektors hantering av ärendet kan man vända sig till styrelsen för Barnens Hus förskola.
  4. Är man inte nöjd med styrelsens hantering av ärendet kan man vända sig till Täby kommun. Info om detta finns på kommunens hemsida.


Vi tar klagomål och synpunkter på allvar och försöker att hantera detta skyndsamt. För att det ska fungera på bästa sätt ska alla pedagoger på Barnens Hus förskola arbeta efter:


  • att kunden är i fokus och ska få ett gott bemötande
  • att ge god information som skapar realistiska förväntningar
  • att klagomål välkomnas både muntliga och skriftliga
  • att klagomål och synpunkter ska ge möjlighet till förbättringar i verksamheten
  • en snabb återkoppling
  • klagomål och synpunkter är en återkommande punkt på styrelsemöten varje månad